Treść strony PROGRAM SZKOLENIA OSSM MKS SOKOŁY TORUŃ

Program Szkolenia Sportowego
w
Ośrodku Szkolenia Sportowego Młodzieży 
przy
Międzyszkolnym Klubie Sportowym
Sokoły Toruń
Zarząd MKS Sokoły Toruń wraz z trenerami sekcji hokeja, opracował i wdrożył program wieloletniego procesu szkolenia sportowego.

Struktura tego wieloletniego procesu szkolenia została podzielona na etapy wynikające z konieczności logicznego pogodzenia uwarunkowań rozwoju biologicznego dzieci i potrzeb adaptacyjnych, wiążących się z długo falowym budowaniem mistrzostwa sportowego. Dlatego też szkolenie dzieci i młodzieży w naszym klubie traktujemy jako specyficzny podsystem sportu wyczynowego, w którym realizowane są pierwsze etapy szkolenia.

Celem jest tu nauczenie umiejętności ruchowej i budowanie funkcjonalnych podstaw do osiągnięcia maksymalnych wyników sportowych dopiero w wieku dojrzałym w pełni biologicznych możliwości organizmu (wiek seniora).

Wychodząc z idei krzewienia kultury fizycznej wśród najmłodszych, tj. dzieci, realizujemy następujące rozwiązanie systemowe rozwoju tej dyscypliny w naszym klubie.

Opracowany program szkolenia obejmuje cztery etapy szkolenia zasadniczego.

 

PIERWSZY ETAP – szkolenie wstępne i wstępna selekcja

Obejmuje dzieci w wieku 6-10 lat ( klasy 0-3 ), zarówno chłopców jak i też dziewczynki i trwa 4 lata.
Współpraca z 14 szkołami podstawowymi miasta Torunia, najbliżej położonymi w stosunku do lodowiska przy ul. Bema.

1. Cel szkoleniowy – nauka dzieci jazdy na łyżwach od klas zerowych do klasy trzeciej.
2. Zadania szkoleniowe – podzielone są na trzy części w zależności od lat szkolenia grupy i zaawansowania, uwzględniając naukę jazdy na łyżwach podstawowych elementów z łyżwiarstwa figurowego i hokeja na lodzie.
3. Obciążenia treningowe –
- klasa zerowa  – 1 x 45 minut w tygodniu zajęcia na lodzie
- klasa 1-3  – 3 x 60 minut w tygodniu zajęć na lodzie oraz ( 1x45 min. ) zajęcia w szkole o charakterze wszechstronnym w swojej szkole podstawowej.

Od drugiej klasy drużyny reprezentujące poszczególne szkoły rozpoczęłyby współzawodnictwo w lidze mini - hokeja, złotym krążku i błękitnej sztafecie, zarówno chłopcy, jak i dziewczęta.

Poza naborem kierowanym jakim jest szkolenie dzieci w wybranych przedszkolach i szkołach nie wolno rezygnować z tzw. ‘dzikiego’ naboru chłopców w wieku 7-10 lat realizowanego 3 x w tygodniu po 60 min. Zajęć na lodzie w godzinach popołudniowych obejmujących naukę jazdy na łyżwach i podstaw hokeja na lodzie dla wszystkich chętnych z tych dzielnic Torunia

Do naboru dzieci i wprowadzenie pierwszego etapu szkolenia został opracowany „Program 0 - 3”.

Program  0 – 3
Popularyzacji  i  wspierania  aktywności  fizycznej  dzieci
nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3.
PROGRAM  ZAJĘĆ  SPORTOWYCH DLA DZIECI

PROGRAM NAUKI I DOSKONALENIA JAZDY NA ŁYŻWACH

I. Wstęp
1. Lodowisko jest obiektem czynnym w okresie zimowym tj. od końca września do końca  kwietnia. Jest to okres kiedy spada aktywność fizyczna dzieci powodując równocześnie obniżenie zdobytej latem sprawności i wydolności fizycznej. Intensywny ruch odbywający się na świeżym powietrzu wpływa korzystnie na stan zdrowia dziecka: polepsza się wentylacja płuc, wzmacnia ogólna przemiana materii, hartuje organizm. Udział w zajęciach sportowych na świeżym powietrzy zapewnia dzieciom pełny wypoczynek psychofizyczny, a także sprawia im dużo radości.
2. Program obejmuje ok. 1800 dzieci w wieku 6-10 lat zarówno chłopców, jak i też dziewczynki z szesnastu szkół podstawowych z Torunia i okolic. Współpraca z przedszkolami i szkołami podstawowymi, w formie zajęć nauki jazdy na łyżwach odbywałaby się w ramach dodatkowych zajęć (minimum 1 godzina tygodniowo) dla dwóch klas (ok. 60-cioro dzieci) Naukę jazdy na łyżwach prowadziłby trener klubu MKS Sokoły Toruń (2klasy x 2 opiekunów). Dla grup wyselekcjonowanych chłopców i dziewczynek prowadzone są przez klub w godzinach popołudniowych dodatkowe treningi, w których biorą oni udział w zajęciach drużyn uczestniczących w rozgrywkach mini-hokeja. Dzieci dowożona są autobusem (szkoła-klub-szkoła) wynajętym przez MKS Sokoły.

II. Cele programu
Głównym celem programu oprócz nabycia przez uczniów umiejętności jazdy na łyżwach jest chęć atrakcyjnego zaspokojenia potrzeb ruchowych dziecka, tak aby aktywność fizyczna podejmowana była przez nie świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem. Dodatkowo program spełnia następujące założenia:
1. Wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej (w szczególności zdolności kondycyjnych i koordynacyjnych, modelowania ładnej sylwetki),
2. Propagowanie  łyżwiarstwa jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej do realizacji w czasie wolnym (aktywna forma wypoczynku),
3. Doskonalenie i pogłębienie umiejętności jazdy na łyżwach,
4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań,
5. Pogłębienie i utrwalenie znajomości podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa na lodzie,
6. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,
7. Utrwalanie właściwych postaw moralnych i społecznych opartych na współpracy w grupie i szacunku dla partnera czy przeciwnika,
8. Nabycie umiejętności pokonywania nieśmiałości i lęku podczas zdobywania nowych umiejętności,
9. Rozwijanie wytrwałości w dążeniu do celu,
10. Hartowanie u uodpornianie organizmu na przeziębienie i katar,
11. Przygotowanie do udziału w zawodach międzyszkolnych,
12. Nauka Poszanowania kultury fizycznej w szkole i poza nią.

III. Główne zadania zajęć
1. Nauczenie podstaw jazdy na łyżwach,
2. Wdrążenie uczniów do regularnego uprawiania ćwiczeń ruchowych,
3. Kształtowanie porządnych cech charakteru – ambicji, uporu w dążeniu do określonego celu, odpowiedzialności,
4. Umiejętności współdziałania w grupie,
5. Przygotowanie do rywalizacji wewnątrzgrupowej oraz na arenie międzyszkolnej.

IV. Realizacja programu
1. Zajęcia odbywać się będą na sztucznym lodowisku MOSIR.
2. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów ze szkół podstawowych klas 0-3.
3. Program realizowany będzie w ramach dodatkowych zajęć.
4. Program realizowany będzie przez instruktorów i trenerów hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego.
5. Zajęcia będą prowadzone metodą kompleksową. Najpierw pokaz i objaśnienie, a następnie po próbach całościowego wykonania ćwiczenia, uczy się poszczególnych elementów, stopniowo łącząc je dochodzi do danej umiejętności jazdy na łyżwach.
6. Na początku każdych zajęć wykonujemy rozgrzewkę – bez łyżew, krótko objaśniamy treść zajęć i utrwalamy poznane elementy techniki jazdy na łyżwach z poprzednich zajęć.
7. Po zakończeniu zajęć prowadzący dokonują oceny nabytych umiejętności jazdy na łyżwach.

V. Przewidywane osiągnięcia
Uczeń w zakresie działań dydaktycznych
1. Opanuje elementy prawidłowej techniki jazdy na łyżwach.
2. Udoskonali swoją sprawność i poprawi ogólną kondycję fizyczną.
3. Zrozumie potrzebę aktywności ruchowej oraz zastosuje ją w spędzeniu wolnego czasu.
4. Zapozna się z przepisami obowiązującymi na lodowisku
5. Umiejętnie skorzysta z lodowiska i zachowa przepisy BHP.
6. Będzie systematycznie uczestniczył w zajęciach stale się doskonaląc i podnosząc swoje umiejętności.
7. Pogłębi indywidualne zainteresowania.
8. Zyska poczucie własnej wartości („ja potrafię”) i odpowiedzialności.
9. Zyska umiejętność współpracy w grupie i wsparcia w trakcie nauczania nowych elementów.
10. Dokona samokontroli i samooceny własnej aktywności na zajęciach i zawodach sportowych.
11. Będzie czerpał przyjemność , satysfakcję i zadowolenie z uczestnictwa w zajęciach.
12. Będzie kulturalnie zachowywać się podczas trwania imprez rekreacyjno – sportowych.
13. Będzie lepiej radził sobie w sytuacjach stresowych – udział w zawodach.
14. Zastosuje zasady współzawodnictwa sportowego.

VI. Podsumowanie
Program 0-3 ma na celu dotarcie do maksymalnej ilości szkół Torunia i okolic. Przynosi on korzyści zarówno dla  dzieci, jak i klubu. Realizacja programu nauki jazdy na łyżwach pozwoli na wstępną selekcję najbardziej usportowionych dzieci, które zostaną objęte szkoleniem gry w hokeja na lodzie w godzinach pozalekcyjnych. Następnym etapem zajęć jest udział w rozgrywkach mini-hokeja, dzięki którym dzieci zdobędą nowe znajomości, szlifują cenne cechy charakteru i aktywnie spędzają czas poza szkołą. Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze efekty w grze będą widoczne dopiero po kilku latach trenowania, ale od najmłodszych lat chcemy zarażać dzieci pasją jaką, dla wielu, jest hokej na lodzie oraz, poprzez jak najwcześniejsze rozpoczęcie treningów, ułatwić im grę w poważniejszych rozgrywkach młodzieżowych, w których będą już reprezentowali wysoki poziom. Tak więc Program 0-3 przyniesie korzyści nie tylko dla klubu, ale też pozytywie wpłynie na stan zdrowia i sprawność fizyczną dzieci biorących udział w zajęciach - nie tylko teraz, ale i w przyszłości.

 

DRUGI ETAP - szkolenie zasadnicze

Obejmuje młodzież uczącą się w Szkole Podstawowej nr. 24 w klasach sportowych czwartej, piątej i szóstej tj. w wieku 10-13 lat, do końca szkoły podstawowej.

1. Cel zasadniczy - rozszerzony program wychowania fizycznego dla chłopców uczestniczących w pierwszym etapie szkolenia ( wtórna selekcja ) oraz z najzdolniejszych chłopców z ‘dzikiego naboru’.
2. Cel szkoleniowy - dalsza praca zgodnie z wytycznymi programu szkolenia z najlepiej prezentującymi się, pod względem predyspozycji ruchowych i psychicznych, dziećmi do gry w hokeja na lodzie.

Co roku wybrana zostaje 20-tka zawodników z grupy 180 - 200 uczniów biorących udział w pierwszym etapie szkolenia (”Program 0 - 3” ). W części tego etapu nie brałyby udziału dziewczęta, dla których 3-letnie szkolenie byłoby bazą do przejścia do drużyny dziewcząt (którą jako MKS Sokoły Toruń już od kilku lat posiadamy).

Zadania szkoleniowe:

Zajęcia na lodzie:
1. Utrwalenie i doskonalenie poznanych elementów techniki jazdy na łyżwach i techniki kija hokejowego.
2. Nauka i doskonalenie nowych rozwiązań w sytuacji (1x1), (2x1), (3x1), (3x2), (2x2), (3x3).
3. Poznanie podstawowego ustawienia się i podstawowych systemów gry w ataku i obronie.  
4. Rozpoczęcie rozgrywek ligowych już na pełno wymiarowym lodowisku w drużynie Młodszych Żaków, nie rezygnując do szóstej klasy z turniejów mini-hokeja na zmniejszonych polach gry np. (3x3).

Zajęcia poza lodem:
1. W dalszym ciągu trening wszechstronny z akcentem na wytrzymałość tlenową, gibkość i siłę mięśni tułowia oraz ukierunkowany, różne formy gier, piłka nożna, piłka ręczna, uni-hokej.
Obciążenia treningowe w II etapie szkolenia:
1. 4-5 x ( 60-90 min. ) - w tygodniu trening na lodzie
2. 1-2 x ( 60 min. ) - w tygodniu trening wspomagający ( wszechstronny )
3. (30-40-45) - meczów rozgrywających w sezonie w poszczególnych latach szkolenia drugiego etapu.

 

TRZECI ETAP SZKOLENIA ZASADNICZEGO - obejmowałby młodzież w wieku 13-16 lat uczącą się w 3-letnim Gimnazjum Sportowym na ul. Targowej w Toruniu.

Nabór do tego gimnazjum obejmowałby uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 i Szkoły Podstawowej nr 11 klas sportowych uczestniczących w drugim etapie szkolenia ( testy przygotowania wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalnego, a także pozytywne badania wydolnościowe i lekarskie ).

Cel szkoleniowy:
1. Nauka nowych i doskonalenie poznanych elementów techniki jazdy techniczno - taktycznych aspektów hokeja na lodzie.
2. Rozszerzenie wiedzy z zakresu teorii taktyki hokeja na lodzie i treningu sportowego.

Zadania szkoleniowe:
1. Doskonalenie wszystkich elementów techniki jazdy na łyżwach na różnych prędkościach.
2. Doskonalenie techniki władania kijem hokejowym w dryblingu, podaniach i przyjęciach krążka, strzałach.
3. Doskonalenie techniki użytkowej w kombinacjach (1x1), (2x2), (3x2), (3x3).

Obciążenie treningowe:
1. 4 - 5x ( 60-90 min. ) - w tygodniu trening na lodzie.
2. 1-2 x (75 - 90 min. ) - w tygodniu poza lodem.
3. 1x (90-120 min.) - w tygodniu odnowa biologiczna.
4. 1-2 meczów w tygodniu (ok. 50 w sezonie).
5. 1 - zgrupowanie w charakterze wszechstronnym (10-14 dni).
6. 1 - zgrupowanie specjalistyczne ( 7-10 dni) przed główną imprezą sezony.

 

CZWARTY ETAP SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO - obejmowałby młodzież w wieku 17-19 lat,  uczniów, ZSM i XIII LO przy ul. Targowej w Toruniu, klas sportowych (szkolenia centralnego). Do tych klas dokoptowanoby zawodników z innych klubów z Polski (obecnie 12 zawodników) - Gdańska, Bydgoszczy, Łodzi.

Głównym celem i zadaniem szkoleniowym tego okresu byłoby stworzenie Reprezentacji Polski do lat 18-20 z najbardziej utalentowanej młodzieży uczącej się w tych liceach - a także rozgrywek pomiędzy tymi ośrodkami - stworzenie ligi liceów sportowych.

Po zakończeniu tego okresu szkolenia najlepsi zawodnicy bez problemu powinni znaleźć miejsce w zespołach polskiej ekstraklasy hokejowej i rozpocząć studia zaoczne lub podpisać profesjonalny kontrakt zawodniczy. Mniej rozwinięci czy też mniej zdolni trafiliby do ośrodków akademickich posiadających drużynę akademicką ( obligatoryjna zgoda władz PZHL na grę w tej drużynie - a także gra w reprezentacji uniwersyteckiej „najlepsi”), a po zakończeniu studiów powrót do macierzystego klubu sportowego, lub innego w roli zawodnika, szkoleniowca czy też działacza sportowego - np. ukończony marketing i praca w klubie w roli menagera sportowego.

Cel szkoleniowy czwartego etapu szkolenia:
1. Podniesienie na wyższy poziom przygotowania techniczno-taktycznego zawodników.
2. Wychowanie reprezentantów Polski w kategoriach 18 lat, 20 lat i seniora, którzy mogliby walczyć przynajmniej w ekstraklasie światowej.
3. Podniesienie współzawodnictwa wśród uprawiających tą dyscyplinę sportową w Polsce.

Zadania szkoleniowe:
1. Zakończenie szkolenia z najbardziej złożonych elementów techniki jazdy.
2. Opanowanie podstaw techniki i taktyki z zakresu:
a. Techniki władania kijem hokejowym,
b. Gry ciałem i blokowania zawodnika,
c. Czynności zawodników w ataku i obronie,
d. Gry w przewadze i osłabieniu (5x4), (5x3), (6x5), (4x3),
e. Systemów gry w ataku i obronie.

Obciążenia treningowe:
1. Codzienny trening na lodzie (75-90 min.),
2. 3 x w tygodniu trening wszechstronny poza lodem,
3. 1-2 x w tygodniu odnowa biologiczna,
4. 21 dni zgrupowań o charakterze wszechstronnym,
5. 3 x 10 dni zgrupowania specjalistycznego przed imprezami docelowymi jakimi są ME i MŚ,
6. 1-2 spotkań kontrolnych w tygodniu tj. około 60-70 meczów w sezonie.

 

REASUMUJĄC:
Przedstawiony program oraz etapizacja szkolenia dzieci i młodzieży w OSSM przy MKS Sokoły Toruń od grup naboru do wieku seniora jest jedną z dróg mogących odbudować szkolenie w klubach sportowych i doprowadzić polski hokej do poziomu drużyn grających w ekstraklasie światowej.

Zdajemy sobie sprawę, że pierwsze efekty szkolenia mogą być widoczne po 10-12 latach pracy, gdzie nasza młodzież naboru w latach 2007 - 2013 będzie reprezentowała kadrę polskich „18” i „20” latków na ME i MŚ.

Program naboru dzieci i wprowadzenie pierwszego etapu szkolenia - „Program 0-3” rozpoczęty od września 2007 - ma na celu wyłowić adeptów o typowych predyspozycjach do hokeja czy łyżwiarstwa figurowego, którzy trafią do wymienionych dyscyplin sportowych.
                                                                

Program został opracowany przez:
Trener Klasy Mistrzowskiej dr. Chruściński Grzegorz
Trener koordynator Remlein Bolesław
Prezes Ignacy Krasiński

Kontakt

Bannery