Treść strony regulamin

Regulamin konkursu "Wygraj z TKH" - druga edycja

I Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej "konkursem"), przeprowadzanego na łamach strony internetowej www.hokej.torun.pl.

§ 2. Podmiotem organizującym konkurs jest Toruński Klub Hokejowy. Fundatorem nagrody jest Biuro Turystyczne Ecco Holiday z siedzibą przy ul. Podmurnej 24/1 w Toruniu.

§ 3. Termin rozpoczęcia konkursu to 22 września 2008 r, termin zakończenia konkursu to 29 marca 2009 r.

§ 4. Publikacja wyników konkursu odbędzie się na stronie internetowej www.hokej.torun.pl 29 marca 2009 r.

§ 5. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora, pracownicy innych podmiotów współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie rodzin pracowników organizatora ani tych podmiotów.

§ 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a) udzielenie co najmniej jednej prawidłowej odpowiedzi na pytania publikowane cyklicznie w ramach Konkursu, wysłanej na adres e-mail:
redakcja@hokej.torun.pl .
b) podanie danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania) numeru telefonu kontaktowego. Ponadto wiadomości e-mail każdorazowo powinny zawierać zgodę Uczestnika konkursu na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

§ 8. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
Uczestnicy Konkursu, przystępując do konkursu:

§ 9. Przyjmują do wiadomości, że administratorem ich danych osobowych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr.133 poz. 883 ze zm.) jest Toruński Klub Hokejowy, ul. Gen J. Bema 23-29, 87-100 Toruń. Dane te mogą być przetwarzane przez administratora i sponsora konkursu dla celów marketingowych i statystycznych oraz dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego konkursu, podanie danych przez uczestnika Konkursu jest dobrowolne, a ponadto uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.

§ 10. Wyrażają zgodę na otrzymywanie od Toruńskiego Klubu Hokejowego, na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, tradycyjną pocztą oraz nr telefonu, informacji w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204).

II Zasady konkursu

§ 11. Konkurs składa się z 13 pytań dotyczących historii toruńskiego hokeja na lodzie.

§ 12. Przystępując do udziału w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na udział w konkursie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 13. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany liczby pytań ogłoszonym w ramach Konkursu jak i zmiany terminów publikacji pytań i wyników.

§ 14. Zadanie uczestnika konkursu polega na przesłaniu jak największej liczby prawidłowych odpowiedzi na publikowane w ramach konkursu pytania.

§ 15. Odpowiedzi na poszczególne pytania należy przesyłać do godz. 20:00 dwunastego dnia od publikacji pytania. Terminy nadsyłania odpowiedzi będą publikowane każdorazowo na stronie internetowej Konkursu.

§ 16. Jedna osoba może wysłać tylko jedną odpowiedź na dane pytanie.

§ 17. Zwycięzcą Konkursu, zostaje osoba, która odpowie prawidłowo na największą liczbę pytań. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników udzieli równą, największą liczbę prawidłowych odpowiedzi o zwycięstwie zadecyduje losowanie.

§ 18. Każdy uczestnik zgadza się na publikację swoich danych osobowych na stronie internetowej www.hokej.torun.pl w przypadku wygranej.

§ 19. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

§ 20. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez wyznaczoną komisję. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.hokej.torun.pl

NAGRODY:

Nagroda główna:
• Jednoosobowa wycieczka zagraniczna.

Nagrody pośrednie:
• nagrody rzeczowe ufundowane przez Toruński Klub Hokejowy

§ 21. Laureaci Nagród nie są uprawnieni do żądania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody lub zamiany na inną nagrodę rzeczową. Nagrody nie mogą zostać scedowane na rzecz innych osób. Organizator ma prawo do sprawdzenia dokumentów potwierdzających tożsamość zdobywców nagród.

§ 22. Organizator oświadcza, iż nagroda zostanie wydana w ramach niniejszego konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

§ 23. Za wydanie nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator.

§ 24. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Toruńskiego Klubu Hokejowego, ul. Gen J. Bema 23-29, 87-100 Toruń oraz na stronie www.hokej.torun.pl.

Kontakt

Bannery